Aanvragen

De gelden die jaarlijks binnenkomen bij het Ondernemersfonds Houten, vloeien terug naar de trekkingsgebieden in de gemeente. In de meeste trekkingsgebieden is een ondernemers- of winkeliersvereniging actief. Heeft u een goed plan voor uw trekkingsgebied? Bespreek dit dan met de contactpersonen (of vereniging) in uw gebied. Via de deze weg komen de aanvragen binnen bij het Ondernemersfonds Houten. Ieder trekkingsgebied heeft een eigen budget. Zij dienen een plan in voor de besteding van hun gelden. Het bestuur bespreekt de aanvraag op de eerstvolgende bestuursvergadering.

  Aanvraag indienen

  Werkwijze

  1. Aanvragen moeten worden ingediend via de website van het Ondernemersfonds Houten door de vertegenwoordigers van het trekkingsgebied of sector. De aanvraag wordt gecontroleerd op volledigheid en vervolgens doorgestuurd naar het bestuur.
  2. Alle aanvragen worden direct na de indieningstermijn in één bespreking van het bestuur besproken, getoetst en beoordeeld.
  3. Aanvragen die de toets aan de eisen niet passeren, worden op de hoogte gebracht van het besluit.
  4. De overige aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de beoordelingscriteria en leveren een rangorde op in termen van aantrekkelijkheid voor het betreffende trekkingsgebied. Als het aantal projectaanvragen het budget voor het trekkingsgebied overschrijdt, neemt het bestuur van de stichting het besluit om de aanvraag wel of niet te honoreren.
  5. Afgewezen projecten ontvangen hiervan bericht, met een volledig overzicht van de besluitvorming.
  6. Toegewezen projecten ontvangen hiervan eveneens direct bericht, ook met een volledig overzicht van de besluitvorming. Met de aanvragers worden afspraken gemaakt over de betaling.
  7. Uitbetaling vindt plaats op basis van overlegging van de factuur.
  8. Uiterlijk vier weken na de sluitingsdatum is het besluitvormingsproces afgerond.

  Eisen waaraan een aanvraag moet voldoen

  1. De aanvraag is ingediend door een collectief van ondernemers of een aantoonbaar samenwerkingsverband van ondernemers en/of culturele – of sportverenigingen binnen een bepaald trekkingsgebied, bij voorkeur door de vertegenwoordiger van het trekkingsgebied.
  2. Notulen van overleg(gen) binnen het trekkingsgebied met de overige trekkingsgerechtigden worden bijgevoegd. Het beslissingsproces om tot dit project te komen moet democratisch zijn verlopen, alle trekkingsgerechtigden van het gebied moeten op de hoogte zijn gebracht van het overleg waarin zij konden stemmen voor of tegen het project.
  3. Er is geen sprake van schuldsanering, afbouw van bedrijfsactiviteiten, faillissement, vereffening, surseance van betaling of betalingsakkoord, noch is een procedure daartoe aangevraagd of aanhangig gemaakt.
  4. De aanvraag heeft betrekking op één project.
  5. Vanaf 1 januari 2023 geldt dat het project nog niet is gestart of nog niet van start gaat tijdens de lopende aanvraagprocedure.
  6. De aanvraag omvat een begroting en een dekkingsplan.
  7. De aanvraag mag het beschikbare budget van het betreffende trekkingsgebied niet overstijgen. Dit is wel mogelijk indien overleg is geweest met de andere trekkingsgebieden of sectoren.
  8. Een aanvraag voor een investeringsproject moet aangeven welke bedragen voor het aanvraagjaar en welke bedragen voor de volgende jaren worden aangevraagd, waarbij is aangegeven op welke wijze in de financiering van die volgende jaren is voorzien, gesteld dat het Ondernemersfonds daarin niet zal gaan voorzien.
  9. De aanvragen kunnen op ieder moment worden ingediend, maar worden eenmaal per zes weken beoordeeld. De aanvrager krijgt bericht na afloop van het kwartaal.

  Beoordelingscriteria voor projecten

  1. Het project moet zo goed mogelijk passen binnen de doelstellingen van het Ondernemersfonds Houten.
  2. De hoogte van de toe te kennen bedragen aan projecten moeten in relatie staan tot het belang van het gebied en de hoeveelheid ondernemers die baat hebben bij het project.
  3. Het project heeft zoveel mogelijk economisch of maatschappelijk effect voor het betreffende trekkingsgebied.

  Een stap verder naar duurzame oplossingen op de Doornkade

  Dinsdag 27 februari verzamelden zich ondernemers van de Doornkade voor een bijeenkomst, georganiseerd door het Ondernemersfonds Houten. De focus van deze bijeenkomst lag op het voortzetten van het onderzoek naar de mogelijkheden van een Energiehub, een cruciale stap...

  Bijeenkomst Buitengebied

  Op woensdag 31 januari is een bijeenkomst in de Ram geweest voor alle Buitengebied ondernemers.De notulen hiervan zijn hier te downloaden. Klik op onderstaande namen om de bijbehorende presentaties te downloaden:Wilko KistemakerPeter HermansFloris Bruning Van alle...

  Ondernemersavond Rond On Ice

  Als dank voor de vele sponsoring vanuit de trekkingsgebieden van het Ondernemersfonds, wordt een Ondernemersavond georganiseerd voor de MKB ondernemers uit de Gemeente Houten.Deze vindt plaats op woensdag 13 december van 19:30-21:30.Het Ondernemersfonds neemt deze...

  Energiehub Doornkade

  HOUTEN – Op dinsdag 3 oktober organiseerde !MPACT Houten 2 kennis sessies bij SKF en Jean Heybroek over een Energiehub. Dat levert een optimale benutting van de energie infrastructuur voor meerdere bedrijven op een bedrijventerrein. Dit wordt voor ondernemers op de...

  Energiehub Doornkade

  De ondernemers op de Doornkade hebben ingestemd met een inventarisatie in hun trekkingsgebied op het gebied van energieverbruik, -opwek en laadbehoefte. Dit betekent dat het Ondernemersfonds bijdraagt met een initiële investering om dit project op te starten....

  Persbericht: 19e Lions Ouderenfestijn weer geslaagd!

  Zaterdag 10 juni heeft de Lions Club Houten alweer voor de 19e keer het Lions Ouderenfestijn georganiseerd in de verpleeghuizen in Houten. Dit jaar werd ook Het Vertrouwde Dorp meegenomen in de festiviteiten. Dit keer werd er dus in alle vier de verpleeg en...

  Doornkade: informatiebijeenkomst verduurzaming

  Donderdag 20 april waren we te gast bij Vernooy Catering in trekkingsgebied Doornkade. Fondsmanager Sylvia Groen heeft de aanwezigen kort uitleg gegeven over het Ondernemersfonds in het algemeen, speciaal voor de ondernemers die nog niet eerder bij een...

  Vragen?

  Laat al uw vragen over het fonds, de gelden of onze projecten achter via dit formulier!